Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thứ hai, Ngày 17 Tháng 2 Năm 2020