Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thứ ba, Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020