Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ tư, Ngày 26 Tháng 2 Năm 2020

NHÂN VẬT SỰ KIỆN

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI 2015

04/06/2015 16:35

Chiều ngày 02/6/2015, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2015. Tham gia lớp học có 56 học viên của 22 Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy.

Đ/c Hoàng Quốc Đạt - BTĐUK trao chứng chỉ cho các đ/c học viên

       Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 27/5 đến ngày 01/6/2015), các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề, về: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng, CNXH và phương hướng đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam, phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì nhân dân, Đường lối và chiến lược phát triển KT-XH, phát triển giáo dục đào tạo và KHCN, Tăng cường QP-AN và các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.
Ngoài ra, lớp học còn nghe phổ biến thông tin, thời sự thế giới, trong nước và tình hình KT-XH của Tỉnh  thời gian qua... Những nội dung trên, làm cơ sở cho việc nâng cao nhận thức, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của đảng viên.
       Kết thúc khóa học có 12 học viên xếp loại giỏi - tỷ lệ  21,4% ,  40 học viên xếp loại khá - tỷ lệ  71,5 % và 4 học viên xếp loại trung bình - tỷ lệ 7,1% ./
.

Nguồn tin: www.dukdn.hagiang.gov.vn