Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chủ nhật, Ngày 23 Tháng 2 Năm 2020

Về Đảng ủy khối

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ GIANG

16/01/2015 10:56

Địa chỉ: Đường Đội Cấn, Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang – tỉnh Hà Giang Điện thoại: 02193.864.559 – Fax: 02193.864.559 Email: vpdukdnhg@gmail.com

              Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 1139-QĐ/TU ngày 05/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang và chính thức hoạt động từ ngày 01/8/2010 với 53 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và gần 1.300 đảng viên.
                Qua thời gian hoạt động, tính đến hết tháng 12/2014 toàn Đảng bộ có 59 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 12 đảng bộ và 47 chi bộ cơ sở, 67 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Toàn Đảng bộ có gần 1.430 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể gồm: Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối Doanh nghiệp.
                Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang có cơ cấu gồm: Ban Chấp hành Đảng bộ 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ 05 đồng chí; Thường trực Đảng ủy: 02 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư). Các ban Xây dựng Đảng gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy.
                 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cấp cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Hà Giang, thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo Quy định số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể như sau:
    Chức năng:
        -  Lãnh đạo các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ khối thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
        - Tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng trong các Doanh nghiệp, xây dựng TCCS đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh, định hướng về nhiệm vụ SXKD trong các DN theo định hướng XHCN, phát huy vai trò chủ đạo của DN trong nền kinh tế quốc dân, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.
    Nhiệm vụ
       - Lãnh đạo các TCCS đảng trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch, nhiệm vụ SXKD của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo toàn và phát huy vốn của DN. Nghiên cứu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản doanh nghiệp, tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
       -  Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tinh thần đoàn kết, hợp tác trong lao động. Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp.
Phổ biến, quán triệt kịp thời chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật; chủ động phát hiện và đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng, việc làm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.
       -  Đề ra chủ trương và các biện pháp để xây dựng các TCCS đảng trực thuộc trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện đúng nề nếp sinh hoạt đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng làm tốt công tác phát triển và quản lý đảng viên, công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nha  nước. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ
      - Quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ trong cấp ủy; phối hợp với Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty ở Trung ương có đơn vị thành viên có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp trong việc lãnh đạo các chi ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên trong Khối thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (khi có yêu cầu).
       -  Lãnh đạo các đoàn thể  trong Đảng bộ khối Doanh nghệp xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiên tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của mỗi đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện  tốt Quy chế  dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động.