Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quyết tâm thưc hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thứ bảy, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2020

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp

(23/01/2015 18:00)

Bộ máy tổ chức cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp

<< >>